Voorzitter en lid raad van toezicht Stichting Cultuureducatie

Stichting Cultuureducatie zoekt een voorzitter en een lid voor de Raad van Toezicht

Stichting Cultuureducatie (de overkoepelende organisatie voor het Servicebureau Onderwijs&Cultuur, de Popcentrale, ToBe cultuurcentrum en Muziekschool Ridderkerk) zoekt een voorzitter en een lid voor de Raad van Toezicht, met kennis van en ervaring in het stimuleren van actieve participatie in kunst en cultuur in de samenleving. Heb je affiniteit met cultuureducatie, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd en heb je aantoonbaar actieve betrokkenheid bij en sociale binding met de stad Dordrecht en directe regio? Dan kun jij wellicht toetreden tot de Raad van Toezicht.

Stichting Cultuureducatie (SCe) is een bruisende organisatie en is verantwoordelijk voor  cultuureducatie in de regio met als missie: het inspireren en activeren van mensen door middel van kunst en cultuur om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. De focus ligt daarbij op kinderen, jeugd en jongeren.

SCe deelt passie en daagt uit om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen. De stichting is betrokken bij de samenleving en is de verbindende schakel tussen individuele burgers (van jong tot oud), onderwijs, kinderopvang, zelfstandig ondernemers en culturele organisaties. Er wordt gewerkt vanuit vijf kernwaarden: klantgericht, ondernemend, professioneel, hart voor cultuur en verbindend.

In Dordrecht is onze hoofdlocatie gevestigd. Vanuit het prachtige Energiehuis vinden de meeste activiteiten plaats. Onze directe partners in het Energiehuis zijn Schouwburg Kunstmin en Poppodium Bibelot. Klik HIER voor meer informatie over onze organisatie.

De rol en het functioneren van de Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) houden toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. Zij oordelen daarbij zelfstandig, kritisch en onafhankelijk van elkaar. De leden hebben geen belangen die tegenstrijdig zijn met die van SCe. Zowel de RvT als de directeur-bestuurder committeren zich aan de Governance Code Cultuur (2019). Recentelijk heeft de RvT zich samen met de organisatie gebogen over het strategisch bedrijfsplan voor de komende jaren “Maak het mee!”.

De leden vormen gezamenlijk een multidisciplinair team en zijn complementair aan elkaar. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en die daarnaast elk een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De raad wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de raad als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Om het multidiciplinaire karakter te waarborgen zoekt de raad in verband met vervanging en uitbreiding zowel een voorzitter als een nieuw lid met als aandachtsgebieden politiek/bestuurlijk en/of ICT.

De RvT vergadert in de regel 6 x per jaar. Nieuwe leden krijgen een introductieprogramma aangeboden. Van de leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd kunnen vrijmaken voor de raad. De stichting kent een bezoldigingsregeling voor de leden van de RvT.

Algemeen profiel lid RvT

 • Actieve betrokkenheid bij en sociale binding met de stad Dordrecht en de directe regio
 • Affiniteit met de doelstellingen van de stichting
 • Voldoende beschikbaarheid
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een maatschappelijke onderneming; zowel waardegedreven als resultaatgericht
 • Vermogen om het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen
 • Inhoud geven aan de rol van ambassadeur van de stichting in (eigen) netwerken en bij externe gelegenheden.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk
 • Vernieuwend
 • Open en kritisch.

Profiel Voorzitter

 • Ervaren bestuurder
 • Heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • Kan goed luisteren, geeft de leden van de RvT de ruimte om hun inbreng te leveren
 • Verbindende persoonlijkheid, die in staat is de RvT als team te laten opereren
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT.

Benoeming
De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal 1 maal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure conform de Governance Code Cultuur. Een evenwichtige samenstelling, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder vormen hiervoor de basis. De RvT streeft naar diversiteit in haar samenstelling, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

Informatie/vragenBij vragen over de functie of organisatie kunt je contact opnemen met Sjarlot Kooi (voorzitter RvT) telefoonnummer 06 – 24 34 83 47 en/of René Nekkers (directeur-bestuurder) via telefoonnummer 06 – 53 71 56 71.

Solliciteren
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je motivatie en cv naar Denise Nusteling via het e-mailadres pz@sce.nu. Je wordt verzocht uiterlijk 30 oktober 2019 te reageren.
Een eerste gespreksronde wordt gepland op 31 oktober in de middag.

 

< Terug

Snel naar:

servicebureauOnderwijsCultuur PopCentrale ToBe muziekschoolRidderkerk

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht
078 – 6 133 144
KvK 64822915

> Contact & Route